הכנת תיק שטח לפי דרישת כיבוי אש

הכנת תיק שטח לפי דרישת כיבוי אש

רשות הכיבוי וההצלה דורשת מבעלי מבני ציבור ובתי עסק שונים, הרוצים להוציא ו/או לחדש את רישיון העסק שלהם, להגיש תיק שטח. מטרתם של תקנים אלו, למנוע אירועי שריפה ואש למיניהם במבני הציבור המגוונים. מאחר וכל שנה רשות הכיבוי וההצלה מעדכנת תקנים חדשים בנושא זה, מומלץ לשים לב לעדכונים השונים אשר מתפרסמים על ידה.

לאור העובדה שהחוק מתיר לשירותי כיבוי האש וההצלה, לדרוש מדי שנה התקנה של אמצעים נוספים לכיבוי אש בבתי העסק, ולאור העובדה שכל מבנה ציבורי ו/או בית עסק חייבים לדווח לרשות כיבוי האש על כל שינוי שנעשה בעסקיהם מדי שנה, על מנת לקבל את אישורם, יש צורך להגיש תיק שטח לעתים קרובות יותר. לכן, הגשת תיק שטח נעשית ע"י שני גורמים עיקריים: בעלי ויזמי מבני ציבור חדשים המבקשים לקבל רישיון עסק מכיבוי אש ובעלי מבני ציבור קיימים, המבקשים לעדכן את כיבוי אש בשינויים שבוצעו במבנים הציבוריים שברשותם, העשויים להשפיע על רישיון העסק מטעם כיבוי האש. למען הסר ספק, אי קיום אישור בתוקף מרשות הכיבוי וההצלה, עלול לפגוע בכיסוי הביטוחי של בית העסק ואף לגרום לאחריות פלילית במקרה של התרחשות שריפה ועוד, אשר בעקבותיה נגרם נזק לנפש או לרכוש.

תיק שטח עבור רישיון לבתי עסק ומבני ציבור קיימים, כולל בתוכו את הדרישות לתקינותם של האמצעים הללו:
ברזי שריפה תקינים; מערכות חשמל, כריזה, תאורת חירום, ההארקה ושילוט תקינים; עריכת בדיקה ללוחות החשמל ע"י סריקה טרמוגרפית; הימצאות היתר רעלים תקף; נהלי חירום מעודכנים ותלויים במקום בולט; אישור לקיום הדרכות לעובדים;

תיק עבור רישיון לבתי עסק ומבני ציבור חדשים, כולל בתוכו בין השאר את הדרישות של האמצעים הבאים:
מידע על גודלו, חוזקו, אופיו, סיווגו וייעודו של המבנה; פירוט בעלי התפקידים השונים בעסק ודרכי ההתקשרות עמם; תיאור דרכי הגישה אל המבנה בשעת חירום; פירוט הימצאותן של רחבות פנויות בסמוך למבנה בעת פינוי אנשים; סקירת האזור שסובב את המבנה; פירוט מערכות המים והציוד לכיבוי אש במבנה; הימצאותן של מערכות חשמל, תקשורת, שחרור חום ועשן וגילוי עשן ואש תקינות; מיקום וכמות מעליות במידה וישנן; תיאור דרכי המילוט מהמבנה הכוללים את פתחי המילוט, והמדרגות; גלאים במערכות לגילוי אש; מתזים במערכות לכיבוי ע"י מים; כיבוי אש אוטומטי בלוחות החשמל; מערכות נוספות המכבות אש, ע"י גז, קצף או אבקה; ציוד לכיבוי אש